با حضور تیم کارشناسی اتحادیه در بخش جلگه و بخش کوهپایه، عملکرد سال ۱۳۹۸ و شش ماهه اول سال ۱۳۹۹ ارزیابی گردید.