با حضور معاونت دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری اصفهان روز ۳۱ تیر از شرکت تعاونی دهیاریهای بخش مرکزی سمیرم و فعالیتهای آن شرکت بازدید گردید، در این بازدید اسناد مالی و اداری شرکت بررسی گردید ، شرکت تعاونی دهیاریهای بخش مرکزی سمیرم نسبت به قبل پیشرفت خوبی داشته است. در این بازدید آقای مهندس شیرازی مدیرعامل اتحادیه و آقای ترابی معاونت مالی اداری اتحادیه حضور داشتند.