اولین خبرنامه شرکتهای تعاونی کشور از طرف معاونت دهیاریهای سازمان شهرداریها و دهیاریها به همت آقای جاهد کارشناس محترم آن سازمان تهیه و تنظیم گردیده است. در این خبرنامه آقای دکتر جندقیان درخصوص شرکت های تعاونی دهیاریها صحبت نموده اند و همچنین فعالیتهای خوب شرکت های تعاونی دهیاریهای کشور منعکس شده است. شرکت های تعاونی دهیاریها می توانند اخبار فعالیتهای خود را از طریق ارسال به آن سازمان و آدرس های ارائه شده در خبرنامه در این شرکت منعکس نمایند.

خبرنامه خشت ۱