صبح روز سه شنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۶ رئیس هیات مدیره و مدیرعامل اتحادیه از اتحادیه فرهنگیان استان اصفهان با حضور آقای فتاحیان مدیرعامل اتحادیه فرهنگیان و آقای میرحیدری رئیس هیات مدیره اتحادیه فرهنگیان بازدید بعمل آوردند. در این نشست درخصوص پشتیبانی از تعاونی های عضو ، نحوه نظارت بر تعاونی ها ، آموزش مستمر نیروهای تعاونی ها ، تسلط مدیران عامل و حسابداران و اعضا به علم روز ، ارتباط مستمر درون سازمانی و برون سازمانی اتحادیه ، نظم در جلسات هیات مدیره و مجامع ، تثبیت مدیران موفق تعاونی ها گفتگو گردید.