به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ 

آقای غلامرضا حسن پور  به نمایندگی از تعاونی دهیاریهای چنارود

آقای رحیم کاظمی به نمایندگی از تعاونی دهیاریهای برخوار

آقای محمد جعفر سلطانی به نمایندگی از تعاونی دهیاریهای چادگان

انتخاب گردیدند.