پس از ارزیابی عملکرد شرکتهای تعاونی دهیاریهای استان اصفهان که در کنار آن بازرسی مالی و مالیاتی نیز صورت گرفت با تصویب هیات مدیره مقرر گردید گزارش های ارزیابی جهت هم اندیشی برای رفع مشکلات تعاونی ها با حضور مدیران عامل بررسی گردد. به همین منظور مدیران عامل در چند جلسه در اتحادیه حضور یافته و با کارشناسان مربوطه دیدار داشتند.