باحضور بخشدار محترم بخش حبیب آباد مهندس خوشنودی ،مدیر عامل اتحادیه شرکت های تعاونی استان  مهندس شیرازی و رئیس هیئت مدیره اتحادیه آقای بهنام پور و همچنین رئیس اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان آقای علینقی و مسئول تعاون اداره کار آقای عابدی و اعضای شرکت تعاونی مجمع عمومی شرکت تعاونی دهیاریهای برخوار در روز ۱۹ تیر تشکیل گردید. در این مجمع پس از استماع سخنرانی بخشدار محترم در خصوص شرکت تعاونی دهیاریها ، آقای مهندس کاظکی گزارش فعالیتهای انجام شده شرکت را از طرف هیات مدیره ارائه نمود و همچنین بازرس شرکت آقای صادقیان و حسابدار شرکت آقای عقیلی گزارشات مالی شرکت را ارائه نمودند که مورد تایید و تصویب اعضاء قرار گرفت . سپس انتخابات بازرس شرکت انجام شد که آقای میثم صادقیان با اکثریت آراء به عنوان بازرس شکت برای یکسال آینده انتخاب گردیدند. در پایان آقای شیرازی مدیر عامل اتحادیه از فعالیتهای آن شرکت تعاونی تتقدیر نموده و درخصوص پیگیری موضوعات مالیاتی و بیمه ای توضیحاتی ارائه دادند و همچنین درخصوص مشکلات بیمه اماکن روستایی و آمادگی بیمه اتحادیه در اینخصوص صحبت نمودند.