جلسه کمیته تصویب وامهای اشتغالزایی و کارآفرینی دهیاریهای استان اصفهان در دفتر امور روستایی و شوراها با حضور دکتر انصاری مدیرکل محترم ، مهندس امیرخانی و مهندس تسلیمی از دفتر امور روستایی، مهندس کلانی رییس پست بانک استان ، مهندس شیرازی مدیرعامل اتحادیه ، دکتر طغرایی و سرکار خانم مهندس نصر از کارگروه توسعه کارآفرینی.
در این جلسه تعداد ۲۲ طرح از دهیاریها بررسی و با کلیات آن در کمیته تصویب وامها موافقت گردید تا پس از بررسی جزئیات و رفع نواقص جهت اخذ تسهیلات طی روزهای آینده به بانک معرفی میگردد .