ضمن تقدیر از شرکت های تعاونی دهیاریهایی که در طول سالهای اخیر بسیار چشمگیر ارتقا پیدا کرده بودند و شایسته تقدیر می باشند ،  پیرو ارزیابی تعاونی دهیاریهای استان توسط اتحادیه ، شرکت تعاونی چند منظوره دهیاریهای کرون به عنوان نمونه انتخاب گردید و در همایش مدیران عامل و روسای هیات مدیره که در روز ۱۰ مرداد در اداره کل تعاونی برگزار گردید از آن شرکت تقدیر بعمل آمد.