اعضای هیئت مدیره اتحادیه روز سه شنبه ۱۵ مردادماه مدیرکل محترم امور روستایی و شوراها جناب مهندس رحمانی به همراه معاونین محترم دفتر جناب آقای اصفهانی و آقای امیرخانی ضمن قبول دعوت در اتحادیه حضور یافتند و با هیئت مدیره اتحادیه دیدار داشتند.

در این جلسه رئیس هیات مدیره اتحادیه آقای خاوندی در خصوص فعالیتها و برنامه های اتحادیه صحبت نمودند و آقای شیرازی مدیرعامل اتحادیه نیز در تکمیل صحبت های ایشان مواردی را مطرح نمودند. در پایان جناب آقای رحمانی درخصوص سرمایه گذاری های پیشنهادی برای اتحادیه علی الخصوص زمین، هتل مشهد و … و همچنین نرم افزار مالی ، کارت شناسایی دهیاران و شوراها و مدیران عامل و شرکت های زیرساخت اتحادیه مطالبی را مطرح فرمودند.