ارکان شرکت:

هیئت مدیره:

آقای مهران صدیقی رئیس هیات مدیره

آقای محمدرضا مختاری نائب رئیس

آقای حمید نوروزی منشی

بازرس:

آقای داوود جوادیان

مدیرعامل:

آقای ایمان شهریاری

آدرس:

 

ارتباط با شرکت:

تلفن                 سایت           فضای مجازی        

فعالیتها: