اتحادیه در راستای سیاست های دفتر امور روستایی و مصوبات هیات مدیره محترم در جهت تخصصی سازی عملکرد واحدها اقدام به تاسیس شرکت عمران نموده است. هدف این شرکت حمایت از شرکت های تعاونی دهیاریها و اجرای پروژه ها با ظرفیت تعاونی دهیاریها در مباحث مختلف می باشد.