مجمع عمومی شرکت تعاونی دهیاریهای بخش مرکزی مبارکه با حضور آقای انصاری مشاور محترم مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراها،آقای شیرازی مدیرعامل محترم اتحادیه.بخشدار محترم،نماینده اداره تعاون،رییس شورای بخش مرکزی،رئیس شورای بخش،دهیاران،ذیحساب و مدیرعامل و ناظر فنی برگزار گردید.