مدیر عامل شرکت های تعاونی دهیاریهای استان اصفهان

 

مدیر عامل: 

ستار شیرازی

کارشناس حسابداری

کارشناس ارشد علوم سیاسی

دکترای EMB