رئیس هیئت مدیره

 

آقای اصغر خاوندی
   

               نائب رئیس هیئت مدیره

 

 

                     آقای مصطفی مظاهری

   

                 منشی هیئت مدیره

 

 

                     آقای ایمان شهریاری

   

                     عضو هیئت مدیره

 

 

                   آقای رضا بهنام پور

   

                   عضو هیئت مدیره

 

 

                آقای داریوش شیرازی