معاونت مالی و اداری

 

آقای علی ترابی

کارشناسی حسابداری 

کارشناسی ارشد توسعه روستایی

 

 

  معاونت اقتصادی و بازرگانی

آقای داود نصیرزاده