نام اتحادیه شرکت های تعاونی دهیاری های استان اصفهان
شماره ثبت ۵۳۸۵۲
تاریخ ثبت ۱۳۹۳/۱۲/۲۴
شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۰۸۱۷۲
کد اقتصادی TIN ۴۱۱۴۷۸۸۹۵۱۵۳
پرونده مالیاتی TFN ۱۰۲۰۱۶۱۳۶۴۵۴
کد پستی ۸۱۹۷۶۱۱۹۸۹