کلیه روستائیان محترم استان اصفهان تحت پوشش خدمات بیمه جامع مسئولیت مدنی دهیاری در قبال روستائیان قرار گرفتند.باتوجه به انعقاد قرارداد بیمه نامه جامع مسئولیت مدنی دهیاریهای استان به نمایندگی اتحادیه و با طرفیت بیمه کارآفرین از تاریخ ۹۵/۰۲/۲۰ کلیه روستائیان استان تحت پوشش خدمات بیمه فوق قرار گرفتند. دهیاریها می توانند جهت اطلاع از شرایط بیمه نامه و وظایف خود در مواقع بروز خسارت به قسمت خدمات بیمه سایت مراجعه و شرایط بیمه نامه را دانلود نمایند.